શ્રી શિવ ચાલીસા | Shiv Chalisa in Gujarati

|| દોહા ||
જૈ ગણેશ ગિરિજાસુવન…
મંગલમૂલ સુજાન ॥
કહાતાયોધ્યાદાસતુમ…
દે ઉ અભયવરદાન ॥

|| ચૌપાયિ ||
જૈ ગિરિજાપતિ દીનદયાલ…
સદાકરત સંતન પ્રતિપાલ ॥

ભાલ ચંદ્ર માસોહતનીકે…
કાનનકુંડલ નાગફનીકે ॥

અંગગૌર શિર ગંગ બહાયે…
મુંડમાલ તન છારલગાયે ॥

વસ્ત્ર ખાલ બાઘંબર સો હૈ…
છબિ કોદેખિ નાગમુનિમોહૈ ॥

મૈના માતુકિહવૈ દુલારી…
વામ અંગ સો હત છ બિ ન્યારી ॥

કર ત્રિશૂલ સોહત છ બિ ભારી…
કરત સદા શત્રુ ન ક્ષયકારિ ॥

નંદિગણેશ સોહૈત હ કૈ સે…
સાગરમધ્ય કમલહૈ જૈ સે ॥

કાર્તીક શ્યામ ઔર ગણરાવુ…
યા છબિકૌ કહિ જાત ન કાવુ ॥

દેવન જબહિ જાય પુકારા…
તબહિદુખપ્રભુ આપનિનારા ॥

કિયા ઉપદ્રવ તારકભારી…
દેવન સબમિલિ તુમ્ હિ જુહારી ॥

તુરત ષડાનન આપ પઠાયવુ…
લવનિમેષ મહ મારિ ગિરાયવુ ॥

આપજલંધર અસુર સંહારા…
સુ યશ તું હાર વિદિત સંસારા ॥

ત્રિપુરાસુર સન યુદ્ધમ ચા ઈ…
સ બહિ કૃપા કર લીન બચા ઈ ॥

કિયા તપહિ ભગીરથભારી…
પુરવ પ્રતિજ્ઞા તાસુ પુરારી ॥

દાનિન મહ તુમ સમતોવુનહી…
નેવકસ્તુતિ કરત સદાહિ ॥

વેદનામ મહિમા તવગા ઈ…
અકધ અનાદિ ભેદન હિ પા ઈ ॥

પ્રગટી ઉદથિ મથન મે જ્વાલા…
જરતસુરાસુર ભયે નિહાલા ॥

કીન્હદયા તહ કરી સહા ઈ…
નીલકંઠ તવનામ ક હા ઈ ॥

પૂજન રામચંદ્ર જબકિન્હ…
જીતકે લંક વિભીષણ દીન્હ ॥

સહસ કમલમે હોરહેધારી…
કીન્હ પરીક્ષા ત બહિ પુરારી ॥

એકકમલ પ્રભુરાખેવુ જો ઈ…
કમલનયન પૂજન ચહ સો ઈ ॥

કઠિનભક્તિ દેખી પ્રભુ શંકર…
ભયે પ્રસન્નદિયો ઇચ્છિતિવર ॥

જય જય જય અનંત અવિનાસી…
કરતકૃપા સબકે ઘટવાસી ॥

દુષ્ટસકલ નિતમોહિ સતાવૈ…
ભ્રમત રહેમેહિચૈન ન આનૈ ॥

ત્રાહિ ત્રાહિમૈ નાધપુકારો…
યાહિ અવસરમોહિ આન ઉબારો ॥

વૈત્રિશૂલ શત્રુન કોમારો…
સંકટ નેમોહિ આનિ ઉબારો ॥

માતપિતા ભ્રાતા સબકો ઈ…
સંકટમે પૂછત નહિકો ઈ ॥

સ્વામિ એકહૈ આશતુમ્હારી…
આય હરહુ અબસંકટ ભારી ॥

ધન નિરધનકો દેત સદાહિ…
જો કો ઈ બાંબેવોફલ પાહી ॥

સ્તુતિકેહિવિધિ કરૌ તુમ્હારી…
ક્ષમહનાથ અબચૂક હમારી ॥

શંકરહો સંકટકે નાશન…
વિઘ્ન વિનાશન મંગળ કારન ॥

યોગી યતિ મુનિધ્યાન લગા…
વૈશારદ નારદ શીશનવાવૈ ॥

નમો નમો જૈ નમઃ શિવાય…
સુરબ્રહ્માદિક પાર ન પાયે ॥

જો યહ પાઠ ક રૈ મનલા ઈ…
તાપર હોતહૈ શંભુ સહા ઈ ॥

ઋનિયા જો કો ઈ હોઅધિકારી…
પાઠક રૈ સો પાવન હારી ॥

પુત્રહોનકર ઇચ્છાકોઈ…
નિશ્ચય શિવ પ્રશાદતેહિહો ઈ ॥

પંડિત ત્રયોદશી કોલાવૈ…
ધ્યાનપૂર્વ ક રા વૈ ॥

ત્રયોદશી વ્રત કરૈહમેશા…
તન નહિ તાકેરહૈ કલેશા ॥

ધૂપદીપ નૈવેદ્ય ચઢાવૈ…
શંકર સન્મુખ પાઠસુનાવૈ ॥

જન્મ જન્મકે પાપવસાવૈ…
અંતવાસ શિવપુરમે પાલૈ ॥

|| દોહા ||
નિત નેમ કરિપ્રાતહિ પાઠકલૌ ચાલીસ
તુમમેરી મનકામના પૂર્ણ હુ જગદેશ ॥
મગકર છઠિ હેમંત ઋતુ સંવત્ ચૌંસઠ જાન
સ્તુતિ ચાલીસા શિવ જિ પૂર્ણ કેન કલ્યાન ॥

નમઃ પાર્વતી પતયેનમઃ

Spread the love

Leave a Comment